Algemene voorwaarden

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN MG TRAVEL OFFICE BVBA, Vergunning B2413, ondernemingsnummer BE 0869.935.293
MG TRAVEL OFFICE, Kwadeweg 76, B-9940 Evergem (09 258 09 06, F 09 258 10 24)
MG TRAVEL OFFICE, Neerstraat 13, B-9660 Brakel (055 42 70 80, F 055 42 71 46)

 

 

Algemeen

Voor de algemene reisvoorwaarden, de algemene voorwaarden als reisorganisatie en reisbemiddelaar, verwijzen wij naar de reisbrochures.De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis. De reiziger blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de nodige identiteitsbewijzen zoals reispas, visa e.a. Eveneens zal de reiziger verantwoordelijk zijn voor de nodige inentingen e.d.De aansprakelijkheid van de reisbemiddelaar wordt geregeld door art. 22,27, en 28 van de wet van 16.02.1994

 

 

Bevoegdheden

Door de bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator. De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillenkommissie Reizen hebben voorrang op de overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

 

 

Totstandkoming van het contract

De inschrijving van de reis is alleen geldig na ondertekening van een inschrijvingsformulier of kwijting, mits betaling van een voorschot, en waarbij de reiziger onze algemene en bijzondere reisvoorwaarden aanvaardt.

 

 

Prijs van de reis

Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig De in het contract overgekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : de op de reis toegepaste wisselkoersen en / of de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en / of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.Dossiers kunnen onderworpen worden aan « dossierkosten », die worden opgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is. Daarenboven zijn « dossiers op aanvraag », ook indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan een bijkomende dossierkost.

 

 

Betaling van de reissom

Behalve in het geval van verhuring of flight only of indien anders wordt overeengekomen (zie brochure reisorganisator), betaalt de reiziger bij ondertekening van de bestelbon 30 % van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 100 Euro. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum. Boekt der reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.Voorschotten en saldobedragen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag. Bij niet betaling van het saldo 15 dagen voor vertrek behoudt MG Travel Office zich het recht voor de verbreking van het contract in te roepen conform art. 16 van de Wet van 16 februari 1994. Het voorschot blijft verworven aan MG Travel Office en de onkosten ontstaan door de annulatie dienen door de reiziger intergraal terugbetaald te worden aan MG Travel Office

 

 

Verbreking door de reiziger

Ingeval de klant dient te annuleren, behoudt het reiskantoor zich het recht voor niet alleen de kosten van de reisorganisator aan te rekenen, maar tevens zijn eigen annuleringskosten, ttz. 10 % van de reissom, met een minimum van 50 €, en zonder dat het totaal van de aangerekende annuleringskosten, de totale kostprijs van de reis overschrijden.

 

 

Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn steeds indicatief. De reiziger dient er steeds rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden. De dagen van de heenreis en van de terugvlucht mogen niet als verblijfsdagen geteld worden. Men moet alle vluchten steeds 72 uur voor de terugvlucht herconfirmeren.

 

 

Klachtenregeling / Geschillencommissie Reizen

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks bij de reisbemiddelaar, of tenslotte tot de reisorganisator. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost o f kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd. Deze geschillen worden uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen vzw, Emile Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel.

 

 

Borgtocht / Garantiestelling

Conform art.36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1194 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997, is MG TRAVEL OFFICE BVBA, door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 - RPR 0416.056.358), www.amlin.com,  verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.  Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

 

Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommisie reizen

Art. 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Art. 2: Promotie en aanbod 1) De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2) De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 3) Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Art. 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar. De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht: 1) Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reiziger schriftelijk mede te delen: a) De algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering; 2) Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) Dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) Naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorig lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contracten.

Art. 4: Informatie vanwege de reiziger. De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Art. 5: Tot stand komen van het contract. 1) Bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2) Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 3) Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Art. 6: Prijs van de reis. 1) De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. 2) De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is. 3) De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen en de tarieven en wisselkoersen die slaan op het verblijf en de andere diensten in het buitenland - die golden op datum van afsluiting van de contracten door de reisorganisator.

Art. 7: Betaling van de reissom. 1) Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, het voorschot dat door de reisorganisator in zijn algemene voorwaarden werd bepaald of indien niet bepaald: 30% van de reissom met een minimum van 100 €. 2) Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. 3) Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Art. 8: Overdraagbaarheid van de boeking. 1) De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte brengen. 2) De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Art. 9: Andere wijzigingen door de reiziger. Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art. 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis. 1) Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2) De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3) Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4) Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Art. 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis. 1) Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen a) Ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2) De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger , binnen de in het contract voorziene termijn en tenminste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis. 1) Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2) Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3) Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoer middel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Art. 13: Verbreking door de reiziger. De reiziger kan ten alle tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolgen van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Art. 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1) De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2) De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3) Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4) Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5) Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Art. 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Art. 16: Klachtenregeling. 1) Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator. 2) Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3) Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk een klacht ter plaatse formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art. 17: Geschillencommissie Reizen. 1) Er ontstaat een 'geschil' wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd. 2) Elk geschil gerezen na het sluiten van het reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel. 3) De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek (Art.1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. 4) Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement. 5) Het adres van de Geschillencommissie Reizen is: Geschillencommissie vzw, North Gate III Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02.206.52.38 - fax 02.206.57.74